Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling

 

 

Personalkooperativet Kullaviks Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

 

Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola

Läsår: 2016/2017

 

 

Grunduppgifter

Verksamhetsformer som omfattas av planen

Förskola

Ansvariga för planen

Styrelsen för personalkooperativet Förskolechef Linda Palmstedt Förskolans Likabehandlingsgrupp: Helene Jakobsson, Kirsten Heitmann

Vår vision

Rättigheten till likabehandling hör till de mänskliga rättigheterna. Alla barn i förskolan ska ha samma rättigheter oavsett kön,könsidentitet, könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.  Barnen har också rätt att vistas i förskolan utan att utsättas för kränkande behandling. I 3 kap. 16§ i Diskrimineringslagen (2008:567) framgår att likabehandlingsplanen ska upprättas varje år. Syftet är att främja barns lika rättigheter och möjligheter samt att förebygga och förhindra trakasserier. Motsvarande bestämmelse finns i 6 kap. 8§ i Skollagen gällande planen mot kränkande behandling. Alla barn och vuxna ska känna sig trygga på vår förskola och alla vuxna har i uppdrag att inkludera,se, höra och bekräfta barnen på lika villkor. Oavsett kön, ålder, social eller etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller könsidentitet ska vi visa varandra respekt och medverka till att skapa ett demokratiskt och tillåtande klimat, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barn och vuxna visar solidaritet.  Pedagogerna skall var goda förebilder och vara noga med hur man bemöter barn, vårdnadshavare och kollegor och andra som besöker förskolan. Vi ska stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter, kompromissa och respektera varandra. Det är viktigt att barnen under sin förskoletid utvecklar förmåga att lyssna, berätta och ge uttryck för sina uppfattningar. Vi lägger också stor vikt vid att ha en nära och god kontakt med barnens vårdnadshavare. Vi arbetar för en miljö som skapar ett lustfyllt lärande för barnen och som vårdnadshavarna känner tillit och förtroende för när de lämnar sina barn. Vi är varandras arbetsmiljö och alla vuxna skall vara medvetna om sin egen möjlighet och skyldighet att medverka till ett gott klimat på sin arbetsplats.

Planen gäller från

2016-09-12

Planen gäller till

2017-09-11

Läsår

2016/2017

Barnens delaktighet

Samlingar med samtal och böcker som berör ämnet likabehandling. Intervjuer, observationer och enkäter.

Vårdnadshavarnas delaktighet

Enkäter och föräldramöten.  Deltagande i daglig verksamhet på olika sätt.

Personalens delaktighet

Diskussioner på personalmöten och fortbildningsdagar med hela personalgruppen. Dessutom årliga personalenkäter och medarbetarsamtal. En arbetsgrupp bestående av pedagoger + förskolechef driver arbetet.

Förankring av planen

Hos personalen:  Information och diskussioner på personalmöten. Utbildningsdagar. Hos barnen:  Genom samlingar och projektarbeten/fokusveckor. Trivselenkäter och barnintervjuer Trygghetsgrupp för de äldre barnen på förskolan Hos vårdnadshavare:  Information och diskussioner på föräldramöte och utvecklingssamtal och i den dagliga kontakten vid lämning och hämtning. Planen finns att läsa på vår blogg.

 

 

Utvärdering

Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats

Genom diskussioner på personalmöten och sammanställning av enkäter med personal samt vårdnadshavare. Samtal med barnen på samling samt intervjuer och enkäter. Utvärderingsarbetet genomförs av likabehandlingsgruppen. Ovanstående punkter genomförs enligt förskolans årsplan.

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan

"I 2§ Förordningen (2006:1083) om barns delaktighet i arbetet med planen mot diskriminering och kränkande behandling står det att planen ska upprättas, följas upp och ses över under medverkan av barn vid den verksamhet för vilken planen gäller. Utformningen och omfattningen av barnens deltagande ska anpassas efter deras ålder och mognad." Personal, vårdnadshavare ,barn, förskolechef och styrelsen är delaktiga i årets utvärdering.

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan

Vi har arbetat utifrån Barnkonventionen för att tydliggöra för barnen att de har särskilda rättigheter då vi även fokuserar på barnens inflytande över verksamheten.Vårt bestånd av barnböcker i likabehandling/kränkande behandling har utökats ytterligare, men vi behöver även köpa in ny litteratur till pedagogerna främst gällande genusområdet. Arbetet med stereotypa normer kommer att fortsätta under 2016/2017 med ett än mer medvetet genusperspektiv. För att hålla arbetet med likabehandlingsplan/kränkande behandling levande på förskolan fortsätter vi med fokuseringsveckor med barnen när vi fördjupar oss i planens olika områden. Vi ser i föräldraenkäterna att vårdnadshavarna blivit mer medvetna om arbetet då fler föräldrar än tidigare svarat att de kände till förskolans Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling. Vi har ett pågående arbete med att utforma barnenkäterna så att de blir lätta för barnen att förstå och därmed ge en rättvis bild av barnens åsikter. Detta skall slutföras under 2016/2017.Utomhus miljön har setts över och vissa saker åtgärdats, dock finns mycket kvar att göra här.Vi fortsätter med den modell av inskolning vi haft (3-dagarsinskolning) då både pedagoger och vårdnadshavare givit positiv respons.

Årets plan ska utvärderas senast

2017-09-11

Beskriv hur årets plan ska utvärderas

"I 3 kap. 16§ i Diskrimineringslagen framgår det att en redovisning av hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan. Motsvarande står även i 6 kap. 8§ i Skollagen." Under våren 2017 kommer likabehandlingsgruppen genomföra sammanställningar av enkäter genomförda under våren 2017. Observationer av personalen genomförs samtidigt på småbarnsavdelningarna. Detta utvärderas i september 2017. Barnen träffas i trygghetsgrupper (barn födda 2011) under våren 2016. Utvärdering av personalenkäter i mars/april 2017. Utvärdering av föräldraenkäter juni 2017. Alla tankar och intryck tas upp på likabehandlingsgruppens utvärderingsmöte i september 2017. Det som framkommer ska föras över som åtgärder i nästa års plan.

Ansvarig för att årets plan utvärderas

Förskolechefen samt Likabehandlingsgruppen på förskolan

 

 

Främjande insatser

Namn

Främja arbetet med kränkande behandling

Områden som berörs av insatsen

Kränkande behandling

Mål och uppföljning

Utbildningsanordnare som bedriver utbildning enligt Skollagen ska enligt Diskrimineringslagen kap. 3 14§ ha ett målinriktat arbete för att aktivt främja barns lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder och sexuell läggning. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. All personal skall ifrågasätta och reflektera över de normer och värderingar som de förmedlar och sträva efter likabehandling. All personal ska sträva efter att skapa goda kontakter med barnens vårdnadshavare. Förskolan ska sträva efter att ge barnen en trygg identitet och stärka deras självkänsla genom bl a positiv bekräftelse och att låta dem känna gemenskap, samhörighet och sammanhang. Vi främjar barnens språkutveckling av flera skäl, t ex för att de skall kunna uttrycka sin åsikt/vilja och för att förmå lösa konflikter verbalt och använder även ordbilder och tecken som stöd.

Insats

I kap.3 16§ Diskrimineringslagen (2008:567) står det att likabehandlingsplanen ska innehålla en redogörelse för vilka åtgärder som utbildningsanordnaren avser att påbörja eller genomföra under det kommande året. I Skollagen finns en motsvarande bestämmelse i 8§ kap. 14a. Vi använder oss utav inskolningsmodellen tredagars-inskolning där vårdnadshavarna är med sitt barn hela dagar på förskolan. Detta för att öka föräldrarnas kunskap om vad som sker på förskolan. På förskolan kallar vi varandra för "kompis" eller namnet för att stärka varandras identitet. Vi strävar efter att ha ett tillåtande förhållningssätt där vi uppmuntrar barnen att klara saker själva och att det är tillåtet att göra fel och få hjälp av en vuxen.  Sociogram och relationsanalyser genomförs regelbundet.

Ansvarig

Förskolechef och arbetslag

Datum när det ska vara klart

Kontinuerligt med uppföljning på likabehandlingsgruppens möte i september 2017.

 

Namn

Främja arbete mot könskränkning

Områden som berörs av insatsen

Kön, Könsidentitet eller könsuttryck och Sexuell läggning

Mål och uppföljning

Vi gör ingen skillnad på pojkar och flickor. Alla barn skall utveckla sina förmågor och intressen oavsett kön. Pojkar och flickor skall ha lika mycket inflytande på verksamheten och samma utrymme. Vi vill synliggöra och bejaka olika familjekonstellationer, inte bara den heterosexuella familjen. Både män och kvinnor är välkomna till arbetsplatsen. All personal ska känna sig välkommen oavsett kön och sexuell läggning.  Vårdnadshavare ska känna sig trygga i att deras sexuella läggning inte påverkar vårt bemötande och deras barns omhändertagande.  Kontroll av målen sker på medarbetarsamtal, enkäter och vid personalmöten då vi visar våra arbeten på avdelningarna för varandra.

Insats

Vi har ett varierande utbud av aktiviteter och material så att allas behov och intressen tillgodoses. Vi uppmuntrar både pojkar och flickor till att delta i alla sorters lekar och aktiviteter. Vi styr inte deras val/intresse utifrån traditionella könsroller. Våra fokusveckor kommer att ha genustema detta läsår.

Ansvarig

Pedagogerna på respektive avdelning.

Datum när det ska vara klart

Kontinuerligt med uppföljning på likabehandlingsgruppens möte i september 2017.

 

Namn

Barnens ålder

Områden som berörs av insatsen

Ålder

Mål och uppföljning

Alla barn ska få möjlighet att prova och utföra aktiviteterna som erbjuds utifrån deras förmåga och mognad inte utifrån deras faktiska ålder. Vi vill att de större barnen ska vara förebilder och ett stöd till de små.

Insats

Vi uppmuntrar alla barn till att deltaga efter egen förmåga i alla aktiviteter som erbjuds.  Vi är lyhörda för barnens önskemål och nyfikenhet oavsett åldrar och hjälper dem vidare. Här är barnintervjuer och observationer viktiga verktyg. Vi lägger stor vikt vid att stimulera och stärka barnens inflytande över verksamheten.Vid överflyttning från småbarnsavdelning till avdelningar för större barn tas hänsyn till barnens mognad och inte endast ålder.

Ansvarig

Avdelningspedagogerna

Datum när det ska vara klart

Kontinuerligt med uppföljning på likabehandlingsgruppens möte i september 2017

 

Namn

Etnicitet

Områden som berörs av insatsen

Etnisk tillhörighet

Mål och uppföljning

Vi ser olikheter av alla slag som en tillgång i vår verksamhet.Barn med annan etnisk tillhörighet ska känna stolthet över den. Alla barn ska känna att de har lika värde oavsett etnisk tillhörighet. Vi vill uppmärksamma flerspråkighet på ett positivt sätt för att stödja utvecklingen av barnens modersmål. 

Insats

Vi kommer att uppmärksamma alla barnens seder, vanor och allmänna traditioner. Vi ger utrymme och resurser i verksamheten till arbete med att stödja barnets språkutveckling och tar hjälp av litteratur,appar, ljudböcker mm.  Förskolechefen ansvarar för att vårdnadshavarna får information om rätten till modersmål. Vi skall genom ett nära samarbete med vårdnadshavarna öka vår egen kunskap om familjens ursprung, traditioner, språk etc. 

Ansvarig

Avdelningspersonalen och förskolechef.

Datum när det ska vara klart

Kontinuerligt med uppföljning på likabehandlingsgruppens möte i september 2017.

 

Namn

Religion och trosuppfattning

Områden som berörs av insatsen

Religion eller annan trosuppfattning

Mål och uppföljning

Vi vill skapa förutsättningar för att barnen kan utveckla sina förmågor och intressen utan att begränsas av stereotypa föreställningar om människor utifrån den religion de utövar.

Insats

Ha en god kontakt med vårdnadshavarna för att få reda på vilka önskemål eller behov de har för sitt barn. Det är också viktigt att genom vårdnadshavarna öka vår egen kunskap om olika religioner som kanske kan vara svårt att läsa sig till. Om vi har familjer i verksamheten med olika religioner          (barnet äter annan mat, firar andra högtider osv) kommer vi att låta alla barnen ta del av detta för att skapa förståelse. 

Ansvarig

Avdelningspedagogerna och förskolechefen.

Datum när det ska vara klart

Kontinuerligt med uppföljning på likabehandlingsgruppens möte i september 2017.

 

Namn

Funktionsnedsättning

Områden som berörs av insatsen

Funktionsnedsättning

Mål och uppföljning

Vi vill anpassa verksamheten efter barnens olika förutsättningar och utforma den så att alla barn ska kunna delta i alla aktiviteterna. Barnen ska inte begränsas av stereotypa föreställningar som baseras på funktionsförmåga.

Insats

Vi skall ha ett nära samarbete med vårdnadshavarna för att få information om hur vi ska skapa en bra miljö för barnet. Vårdnadshavarna tillfrågas om på vilket sätt och i vilken omfattning vi kan berätta för de andra barnen om barnets funktionshinder. Ansvariga pedagoger skall få utbildning/handledning för att kunna ge barnen rätt stöd i sin utveckling.Vi skall ha ett nära samarbete med barnhabilitering, logoped, specialpedagog, talpedagog osv. Vi agerar som goda förebilder genom vårt förhållningssätt som uttrycker respekt för det enskilda barnets förmågor och förutsättningar.

Ansvarig

Avdelningspedagogerna

Datum när det ska vara klart

Kontinuerligt med uppföljning på likabehandlingsgruppens möte i september 2017.

 

 

 

Kartläggning

Kartläggningsmetoder

Enligt 3 kap. 16§ i Diskrimineringslagen (2008:567) ska likabehandlingsplanen innehålla en översikt över de åtgärder som behövs för att dels främja lika rättigheter och möjligheter för de barn som deltar i eller söker till verksamheten, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning, dels förebygga och förhindra trakasserier. Motsvarande bestämmelse återfinns för den årliga planen mot kränkande behandling i 6 kap. 8§ Skollagen (2010:800). En plan bör behandla var och en av de aktuella diskrimineringsgrunderna och de åtgärder som omfattas för var och en av dessa. Vi kartlägger verksamheten utifrån husmodellen.

Områden som berörs i kartläggningen

Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder

Hur barn och föräldrar har involverats i kartläggningen

De större barnen har trygghetsgrupper, där barnens åsikter tas tillvara. Dessutom genomförs trygghetsenkäter och intervjuer med dessa barn. När det gäller de mindre barnen tillfrågas vårdnadshavarna och personalen genomför barnobservationer. Årligen besvarar vårdnadshavarna en enkät om hur de upplever förskolan.

Hur personalen har involverats i kartläggningen

Olika typer av personalenkäter och  klimatanalyser samt medarbetarsamtal. Utbildning/fortbildning i t.ex. brandskydd och första hjälpen genomförs regelbundet. Brandövningar, brandskyddsrond tillsammans med representant från Kungsbacka kommun samt egenkontroll av vår och barnens arbetsmiljö genomförs enligt förskolans årsplan.

Resultat och analys

All personal ska vara medvetna och ta ansvar för alla barnen på huset.  Personalen är schemalagda efter barnen scheman. Morgon och kväll hjälps vi åt så att fler vuxna finns nära barnen. Lokalerna säkerhetsanpassas efter barnens ålder. Vi har relativt små barngrupper och har anpassat lokalerna för att ha en bättre uppsikt på barnen. Vi har under året ändrat vår utemiljö bl a genom att flytta staket vilket gjort gården större och kommer göra observationer på vad detta medfört.Fler föräldrar än tidigare svarade i år att de kände till förskolans Likabehandlingsplan men målet är självklart att alla skall känna till den. Vi upplyser på föräldramöten och i veckobrev och har särskilda temaveckor med likabehandlingsarbete. Vi känner att vi detta läsår vill utveckla genusarbetet som ett led i att öka barnens inflytande över verksamheten och kommer att ägna temaveckorna åt detta. Behovet av att uppdatera barnenkäterna kvarstår då vi fortfarande känner att de måste bli tydligare för att barnen skall kunna besvara dem på ett adekvat sätt. Vi kommer också att förändra barnens trygghetsgrupp och dela upp i mindre grupper då vi upplevt att alla inte kommer till tals och att det blir mycket "väntetid".

 

 

Förebyggande åtgärder

Namn

Motverka att barnen får stereotypa uppfattningar

Områden som berörs av åtgärden

Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning och Sexuell läggning

Mål och uppföljning

Då vi verkar i en på många sätt homogen miljö är det viktigt att barnen så långt det är möjligt får möta olikheter för att få ett respektfullt förhållningssätt nu och senare i livet. Barnenkäter/intervjuer samt observationer.

Åtgärd

Inköp av litteratur och lekmaterial. Fortsätta med fokus-veckor på avdelningarna med en fördjupning i något av planens områden.

Motivera åtgärd

Att ge barnen en god start i att bemöta andra människor med respekt,intresse och värme oavsett ev. olikheter.

Ansvarig

Pedagogerna

Datum när det ska vara klart

September 2017

 

Namn

Fokus: Genus

Områden som berörs av åtgärden

Kön

Mål och uppföljning

Hur ser leken ut? Vilka material väljs? Vilka leker tillsammans? Är det skillnad på barnens sätt att leka/samspela/kommunicera. Får flickor och pojkar lika mycket "plats"? Observera vårt förhållningssätt gentemot flickor/pojkar.Filma/fotografera verksamheten, samtal, observationer mm.All personal skall läsa "En rosa pedagogik" under läsåret.

Åtgärd

Främja och studera barnens sätt att leka och lära. Personalnärvaro. Göra lekogram/sociogram. Ändra i rummen och bland material/leksaker efter behov

Motivera åtgärd

Få kunskap om vad gruppen behöver.Observera barngrupperna utifrån ett genusperspektiv.
Säkerställa att inget barn står utanför gruppen och att flickor och pojkar får lika mycket utrymme.

Ansvarig

Pedagogerna

Datum när det ska vara klart

Juni 2017

 

Namn

Extra uppmärksamhet på utomhusmiljön

Områden som berörs av åtgärden

Kränkande behandling, Kön, Funktionsnedsättning och Ålder

Mål och uppföljning

Vi fick under förra året större gård och gjorde även andra förändringar av utomhusmiljön. Därför behöver vi se över vår utomhusmiljö för att säkerställa bl.a trygghet och tillgänglighet.

Åtgärd

Vi ökar personalnärvaron där förändringarna gjorts för att observera hur det fungerar. Vi kommer även att ha en utbildningsdag i utomhuspedagogik på gården för att utveckla vårt arbetssätt.

Motivera åtgärd

En del kanter har varit höga och svåra att ta sig över för de minsta barnen och detta åtgärdades under läsåret 2015/2016. Vi har under lång tid velat få mer variation i miljön på gården och flyttade även staket för uppnå detta. Eftersom gården förändrats behöver vi se över hur förändringarna påverkar barnens lek. 

Ansvarig

Pedagoger, Förskolechef, Huvudman

Datum när det ska vara klart

Sept. 2017

 

Namn

Informera vårdnadsahavare om förskolans Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling

Områden som berörs av åtgärden

Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder

Mål och uppföljning

Fler vårdnadshavare än tidigare svarade i föräldraenkäten 2016 att de kände till vår Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling.Målet är att samtliga vårdnadshavare skall känna till vår Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling.Följs upp vid årlig föräldraenkät samt vid föräldramöten.

Åtgärd

Informera på föräldramöten.Påminna i veckobrev om att planen finns att läsa på vår blogg. Dokumentation från våra fokusveckor på temat.

Motivera åtgärd

Resultatet från föräldraenkäten 2016 som visserligen var bättre än tidigare år men inte 100%.

Ansvarig

Avdelningspedagogerna

Datum när det ska vara klart

September 2017

 

Namn

Utveckla barnenkäterna och förändra trygghetssamtalen

Områden som berörs av åtgärden

Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder

Mål och uppföljning

Säkerställa att svaren som framkommer i barnenkäterna blir så korrekta som möjligt.
Säkerställa att alla barn får möjlighet att framföra sin åsikt.

Åtgärd

Hur kan enkäterna bli tydligare för att underlätta för barnen?
Vara i mindre grupper vid trygghetssamtalen med de äldre barnen.

Motivera åtgärd

Förtydliga barnens enkäter för att bli mer säker på att barnen förstår frågorna.
Vi har upplevt problem med att få alla att uttrycka sin mening i en större grupp. Samtalen blir också för långa vilket gör att koncentrationen tryter.

Ansvarig

Förskolechef och avdelningspedagoger

Datum när det ska vara klart

Mars 2017

 

 

 

Rutiner för akuta situationer

Policy

Det ska råda absolut nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling i vår förskola. Kränkningar och trakasserier kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara återkommande. Utgångspunkten är den individuella upplevelsen. Ett barn eller en vuxen som uttrycker att hon eller han blivit kränkt, ledsen, arg, sårad eller skadad etc måste alltid tas på allvar. Varje sådan händelse skall resultera i en omedelbar reaktion från de vuxna på förskolan. I 2 kap. 7§ i Diskrimineringslagen står det att om en utbildningsanordnare får kännedom om att ett barn som deltar i eller söker till utbildningsanordnarens verksamhet anser sig i samband med verksamheten ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier, är utbildningsanordnaren skyldig att utreda omständigheterna kring de uppgivna trakasserierna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra trakasserier i framtiden.  Motsvarande skyldigheter för kränkande behandling återfinns i 6 kap. 10§ i Skollagen (2010:800)

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling

Personalen håller uppsikt över barngruppen både inomhus och utomhus. Inomhus anpassar personalen aktiviteter efter antal barn och antal personal, så att en god uppmärksamhet kan bevaras. Det kan handla om att samarbeta över avdelningar eller samla gruppen i ett rum eller runt en uppgift när det är lite personal. Utomhus skall personalen sprida ut sig över gården för att se vad som görs och höra vad som sägs. Det är viktigt att uppmärksamma signaler från barnen. Det kan vara barnets kroppsspråk, att det är ledset, att det drar sig undan och inte vill vara med och leka mm.

Personal som barn och föräldrar kan vända sig till

I första hand pedagogerna på avdelningarna.  Solen/Kometen - 031 931957 Månen/Regnbågen - 031 931058 Även förskolechefen eller styrelsen kan kontaktas - 031 930564

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn

Personal som först uppmärksammar händelsen pratar med de inblandade, tröstar och hjälper till att lösa konflikten och visar på andra sätt att förhålla sig och agera i liknande situationer. I de situationer som kan uppstå är det den vuxne som bedömer huruvida händelsen har lösts direkt på plats och är utagerad eller kräver vidare dokumentation enligt nedan beskrivet. Prata med berörda barn igen. (och med den vuxen som var först närvarande.) Därefter ska händelsen dokumenteras skriftligt. Använd blankett "Incidentrapport Dokumentationsmall" Kontakta vårdnadshavare. Observationer. Ritsaga genomförs med alla medverkande barn.  Vilka idéer har de som kan förbättra situationen? Vid behov sätter vi in en extra resurs i gruppen. Eventuell kontakt med SPC, BVC och BUP. I 6 kap. 10§ i Skollagen står att lärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller kränkande behandling är skyldiga att anmäla detta till rektor/förskolechef. Rektor/förskolechef är i sin tur skyldig att föra informationen vidare till huvudmannen. Ansvarsfördelning:  Berörd personal vid händelsen. Personal på avdelningen. Förskolechefen Styrelsen

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal

Personal som uppmärksammar att en kollega har ett kränkande beteende gentemot barnen skall omedelbart ta upp detta med den personal som kränker och med förskolechefen. Förskolechefen har så snart som möjligt efter händelsen ett samtal med den personal som kränkt och händelsen dokumenteras på blanketten "Incidentrapport Dokumentationsmall" och därefter informerar förskolechefen styrelsen. Styrelsen beslutar vilka vidare åtgärder som ska vidtas. I 6 kap. 10§ i Skollagen står att lärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn blivit utsatt för trakasserier eller kränkande behandling är skyldiga att anmäla detta till rektor/förskolechef. Rektor/förskolechef är i sin tur skyldig att föra informationen vidare till huvudmannen. Ansvarsfördelning: Personal på avdelningen Förskolechefen Styrelsen

Rutiner för uppföljning

Samtal med berörda personer. Skriftlig dokumentation. Kontinuerliga observationer. Fortsatt kontakt med berörda myndigheter. Ansvar: Förskolechefen och huvudman.

Rutiner för dokumentation

Omgående dokumentation utförs enligt "Incidentrapport Dokumentationsmall" av personalen i samråd med förskolechefen och huvudmannen.

Ansvarsförhållande

Huvudman

RSS 2.0